Резултати од АУДИЦИЈА 1

Резултатите од АУДИЦИЈА 1, одржана на ден 24.07.2018-та година во просториите на МКОЦ СОНАТА се следни:

Сите оние кои имаат повеќе од 7 поени влегуваат во потесниот круг за селекција на кандидатите за тимот кој се креира. Оние кои имаат помеѓу 5 и 7 поени, ќе бидат повикани на втората аудиција.